Blåa spåret

Experiment 2
I samverkan med Strömstad kommun och deras partner kommun har vi starTat upp vårT första experiment i Greenviz lab inom det blåa spåret. Idag så hämtas data från flera olika källor. Data lagras lokalt hos kommunen och exponeras sedan för slutanvändarna via en webserver med kart-gränssnitt. Handläggarna behöver ägna en hel del tid till att hämta data och därefter konvertera och anpassa den efter egna behov.. Detta medför att data uppdateras sällan, ca 4 ggr per år. Användare av data kan därför jobba med inaktuell data.

Lösning Strömstad

Vår första lösning kan ses som ett slags första hjälpen, genom att automatisera delar av den manuella handpåläggningen så går det åt mindre tid för den manuella filhanteringen. Det medför att data kan hållas färskare. Strömstad Kommun har testat lösningen och beräknat att lösningar frigör omkring 8h/per månad. Vi siktar på att utveckla en långsiktig lösning på sikt genom att erbjuda datakällor direkt med rätt forma-tering och gruppering. Vi håller på att utveckla och paketera en open source lösning för andra kommuner som har samma behov.
Kontakt: Jonas Lindqvist RISE ACREO jonas.lindqvist@ri.se

Problembeskrivning

L-sning
.
Experiment 4
Automatiserat beslutsstöd för små avlopp
Varje år inkommer till kommunerna ca 20.000 ansökningar om tillstånd för små
avlopp. Uppskattningsvis behövs ca 8h för att handlägga en ansökan.
Önskvärt vore att frigöra tid i handläggningsprocessen för att istället fokusera
mer på tillsyn, vilket anses vara ett viktigt bidrag till att öka åtgärdstakten för
bristfälliga anläggningar.
Det pågår nu ett initiativ inom program Vatten & Hav där man eftersträvar en
mer enhetlig informationshantering i de processer som finns inom området
små avlopp, samt att digitalisera informationsutbytet med berörda aktörer där
så är lämpligt. Detta förväntas bl.a. bidra till högre kvalitet på inkomna
ansökningar och därmed skapa möjlighet till effektivare tillståndsprocesser hos
kommunerna.
Utöver detta vill vi nu undersöka möjligheten att introducera ett automatiserat
beslutsstöd i tillståndsprocessen. D.v.s. att låta IT-tjänster värdera inkomna
ansökningar i relation till regelverk/checklistor/förutsättningar och baserat på
resultatet rekommendera handläggarna att ansökan ska beviljas eller avslås.

NYTTOR
• Snabbare tillståndsbeslut för fastighetsägare, förväntas bidra till en ökad
åtgärdstakt av bristfälliga avlopp.
• Effektivare tillståndsprocesser hos kommunerna kan skapa utrymme för
mer tillsyn av bristfälliga avlopp, vilket anses bidra till att öka åtgärdstakten.
• Bidra till mer enhetlig värdering och därmed rättssäkra tillståndsbeslut.
• Möjlighet att återbruka modell för automatiserat beslutsstöd även inom
andra verksamhetsområden